Obchodní podmínky pro dárce používající portál Čas pomáhat

 1. KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, IČO 00553115, DIČ CZ699001996, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326 (dále jen „Provozovatel“), je mj. provozovatelem portálu Čas pomáhat (dále jen „Portálu“) (viz www.caspomahat.cz), který umožňuje dárcům (dále jen „Dárce“) snadno a rychle darovat finanční prostředky (dále jen „Dar“) neziskové organizaci Mobilní hospic Ondrášek (dále jen „Nezisková organizace“) prostřednictvím platební brány.
 2. Dárce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Provozovatelem, jakož i vztahy mezi ním a Neziskovou organizací řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.
 3. Veškeré informace a osobní údaje poskytnuté Dárcem Provozovateli na Portálu jsou důvěrné. Dárce souhlasí s tím, aby tyto údaje byly předány Neziskové organizaci za účelem identifikace daru.
 4. Dárce má možnost poskytnout Dar Neziskové organizaci pomocí platebních metod, které nabízí Portál, a zároveň má danou platební metodu povolenu příslušná Nezisková organizace.
 5. Portál nabízí zejména následující platební metody: jednorázová platba platebními kartami asociací MasterCard a VISA, platba převodem z běžného účtu.
 6. Dárce má možnost požádat o zaslání potvrzení o daru. V tomto případě Dárce poskytne všechny údaje pro doručení. Potvrzení o daru pošle Nezisková organizace. Částku Daru si Dárce může na základě potvrzení o daru odečíst od základu daně v případě, že Dárce splní příslušné podmínky zákona o daních z příjmů.
 7. Pokud o to Nezisková organizace požádá, zašle Portál Dárci e-mailové potvrzení o poskytnutí Daru mající charakter potvrzení pro daňové účely. Stejné potvrzení zašle Portál e-mailem i Neziskové organizaci. Dárce má možnost si v případě ztráty potvrzení toto vyžádat od Neziskové organizace. Portál potvrzení o daru znovu nezasílá.
 8. Dárce úhradou Daru potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, přijímá je a svůj Dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce zároveň prohlašuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo Dar poskytl, a že je tak oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro účely daně z příjmů.
 9. Dárce úhradou Daru také potvrzuje, že darované prostředky pocházejí z legálních zdrojů.
 10. Dárce si je vědom, že mu úhradou Daru nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Provozovatele ani Neziskové organizace nebo jiných osob.
 11. Za způsob užití Daru plně odpovídá Nezisková organizace v souladu s veřejně prospěšným účelem sbírky.
 12. Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, těchto Podmínek nebo smluv ze strany kterékoliv Neziskové organizace nebo kteréhokoliv Dárce.
 13. Tyto Podmínky mohou být jednostranně měněny a doplňovány Provozovatelem s tím, že taková změna nabude účinnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění takové změny na webu www.caspomahat.cz. V případě, že Dárce nebude souhlasit s jakoukoli takovou změnu, je povinen tuto skutečnost Provozovateli sdělit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího uveřejnění.

Tyto podmínky jsou účinné ode dne 1. prosince 2016.

KPMG Česká republika, s.r.o.